LienVietPostBank phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi

0
1321

Ngân hàng Nhà nước VN vừa có quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo đó, LienVietPostBank phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 2.000 tỉ đổng. Theo tờ trình của LienVietPostBank tại đại hội đồng cổ đông vào tháng 3, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động, tăng cường năng lực tài chính, hoạt động kinh doanh qua tăng vốn điều lệ của ngân hàng…

Thời hạn trái phiếu chuyển đổi 1 năm, lãi suất cố định không quá 10%/năm. Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 1:10, tức 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển thành 10 cổ phiếu LienVietPostBank.

Vào trung tuần tháng 7, LienVietPostBank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho nâng vốn điều lệ từ 6.460 tỉ đồng lên 7.500 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn tăng vốn điều lệ đã được cổ đông thông qua.

Nguồn : Thanh Niên

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here